در این سخنرانی که برای دانشجویان دانشگاه کابل ایراد شده، دکتر مهدوی به شرح مفهوم عکس در فلسفه ی غرب پرداخته و تلاش کرده است تا درک تازه تری را از معنای عکس ارائه کند. البته عکس با تصویر و به ویژه تصویر شاعرانه متفاوت است اما این گفتگو می تواند مقدمه ای برای درک بهتر و متفاوت تری از تصویر شاعرانه نیز تلقی شود.