هایدگر و معنای شعر- درسگفتار پنجم

دکتر میرحسین مهدوی- معنای شعر در فلسفه ی هایدگر. در این درسگفتارها، تلاش شده است تا دیدگاه هایدگر در مورد هنر و شعر مورد تامل و بحث قرار گرفته و نقش شعر در فهم جهان و درک هستی بررسی شود. زبان و به ویژه شعر از بنیان های اساسی فلسفه ی هایدگر به حساب می…

هایدگر و معنای شعر- درسگفتار چهارم

دکتر میرحسین مهدوی- معنای شعر در فلسفه ی هایدگر. در این درسگفتارها، تلاش شده است تا دیدگاه هایدگر در مورد هنر و شعر مورد تامل و بحث قرار گرفته و نقش شعر در فهم جهان و درک هستی بررسی شود. زبان و به ویژه شعر از بنیان های اساسی فلسفه ی هایدگر به حساب می…

هنر چیست- درسگفتار چهارم

سخنرانی دکتر میرحسین مهدوی، قسمت سوم. رابطه ی هنر و روان روان و ذهن چه نسبتی با آفرینش هنرمندانه دارد؟ روان چگونه در هنر منعکس می شود؟

هنر چیست- درسگفتار سوم

سخنرانی دکتر میرحسین مهدوی، قسمت سوم. رابطه ی هنر و روان روان و ذهن چه نسبتی با آفرینش هنرمندانه دارد؟ روان چگونه در هنر منعکس می شود؟

هنر چیست؟ درسگفتار دوم

از سلسله درسگفتارهای تهیه شده برای دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه کابل در این مجموعه از سخنرانی ها به تعریف هنر از زاویه ی فلسفه و روان شناسی پرداخته شده است و کوشش شده است تا ریشه ی معنای هنر را از این دو زاویه بررسی نماید.

هایدگر و معنای شعر- درسگفتار سوم

دکتر میرحسین مهدوی- معنای شعر در فلسفه ی هایدگر. در این درسگفتارها، تلاش شده است تا دیدگاه هایدگر در مورد هنر و شعر مورد تامل و بحث قرار گرفته و نقش شعر در فهم جهان و درک هستی بررسی شود. زبان و به ویژه شعر از بنیان های اساسی فلسفه ی هایدگر به حساب می…

هنر چیست- درسگفتار اول

درسگفتارهای تهیه شده برای دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه کابل در این درسگفتارها تلاش شده است که هنر از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

هایدگر و معنای شعر- درسگفتار دوم

دکتر میرحسین مهدوی- معنای شعر در فلسفه ی هایدگر. در این درسگفتارها، تلاش شده است تا دیدگاه هایدگر در مورد هنر و شعر مورد تامل و بحث قرار گرفته و نقش شعر در فهم جهان و درک هستی بررسی شود. زبان و به ویژه شعر از بنیان های اساسی فلسفه ی هایدگر به حساب می…

هایدگر و معنای شعر- درسگفتار اول

دکتر میرحسین مهدوی- معنای شعر در فلسفه ی هایدگر. در این درسگفتارها، تلاش شده است تا دیدگاه هایدگر در مورد هنر و شعر مورد تامل و بحث قرار گرفته و نقش شعر در فهم جهان و درک هستی بررسی شود. زبان و به ویژه شعر از بنیان های اساسی فلسفه ی هایدگر به حساب می…

فلسفه ی عکس

در این سخنرانی که برای دانشجویان دانشگاه کابل ایراد شده، دکتر مهدوی به شرح مفهوم عکس در فلسفه ی غرب پرداخته و تلاش کرده است تا درک تازه تری را از معنای عکس ارائه کند. البته عکس با تصویر و به ویژه تصویر شاعرانه متفاوت است اما این گفتگو می تواند مقدمه ای برای درک…