هنر چیست- درسگفتار چهارم

سخنرانی دکتر میرحسین مهدوی، قسمت سوم. رابطه ی هنر و روان روان و ذهن چه نسبتی با آفرینش هنرمندانه دارد؟ روان چگونه در هنر منعکس می شود؟

هنر چیست- درسگفتار سوم

سخنرانی دکتر میرحسین مهدوی، قسمت سوم. رابطه ی هنر و روان روان و ذهن چه نسبتی با آفرینش هنرمندانه دارد؟ روان چگونه در هنر منعکس می شود؟

هنر چیست؟ درسگفتار دوم

از سلسله درسگفتارهای تهیه شده برای دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه کابل در این مجموعه از سخنرانی ها به تعریف هنر از زاویه ی فلسفه و روان شناسی پرداخته شده است و کوشش شده است تا ریشه ی معنای هنر را از این دو زاویه بررسی نماید.

هایدگر و معنای شعر- درسگفتار سوم

دکتر میرحسین مهدوی- معنای شعر در فلسفه ی هایدگر. در این درسگفتارها، تلاش شده است تا دیدگاه هایدگر در مورد هنر و شعر مورد تامل و بحث قرار گرفته و نقش شعر در فهم جهان و درک هستی بررسی شود. زبان و به ویژه شعر از بنیان های اساسی فلسفه ی هایدگر به حساب می…

هنر چیست- درسگفتار اول

درسگفتارهای تهیه شده برای دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه کابل در این درسگفتارها تلاش شده است که هنر از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

هایدگر و معنای شعر- درسگفتار دوم

دکتر میرحسین مهدوی- معنای شعر در فلسفه ی هایدگر. در این درسگفتارها، تلاش شده است تا دیدگاه هایدگر در مورد هنر و شعر مورد تامل و بحث قرار گرفته و نقش شعر در فهم جهان و درک هستی بررسی شود. زبان و به ویژه شعر از بنیان های اساسی فلسفه ی هایدگر به حساب می…

هایدگر و معنای شعر- درسگفتار اول

دکتر میرحسین مهدوی- معنای شعر در فلسفه ی هایدگر. در این درسگفتارها، تلاش شده است تا دیدگاه هایدگر در مورد هنر و شعر مورد تامل و بحث قرار گرفته و نقش شعر در فهم جهان و درک هستی بررسی شود. زبان و به ویژه شعر از بنیان های اساسی فلسفه ی هایدگر به حساب می…

عشق از تو شروع می شود

سلام اول صبح امروز را از اول چشمانت شروع کرده ام. خوب یادم می آید که همیشه سعی می کردم سمت نگاهت را پیدا کنم. تو وقتی به یک نقطه خیره می شوی، آدم خیال می کند که زمین و زمان درخت شده اند تا تو آنها را با زلال زیبای نگاهت بشویی. راستی آنروز…

کور شوم جز تو اگر زمزمه ای دیگر کنم

صالی من سلام دو روز می شود که که نتوانسته ام حال چشمانت را بپرسم. می دانی که سخت بیمار بودم.از سرگ زندگی در حال عبور بودم که ناگهان کبوتری با بالهای سپیدش آمد و کناردست چپم نشست. هر دو سکوت کرده بودیم که در یک ناگهان او از جای خود برخاست و تمام تنهایی…