شرحی بر خواندن ِ شعر

وقتی که در برابر جمعیتی شعر می خوانم، گمان می کنم که در لحظات خواندن شعر از خودم و ازآن جمعیت فاصله می گیرم. شعر خواندن برای من نوعی تمرین تنهایی است، نوعی عبور از خویشتن خویش. البته التهاب و دلهره بخش جدایی ناپذیر شعر خواندن است. وقتی که شعر تازه ای برای یک جمع…

شرح عشق

به همان اندازه که عشق ورزیدن شیرین است، سخن گفتن از عشق نیز شیرین و شور انگیز است. اما میان سخن گفتن از عشق وعشق وریزدن تفاوت سهم گینی وجود دارد. سخن گفتن از عشق به گفتار کشاندن کردار است. زبانی کردن جنون انسانی است. سخن گفتن از عشق بازنویسی کردن کرداری است که خود…

مشکل ِ زمان و زبان

ما در گفتگوی عادی و زندگی روزمره زبان را بسیار به راحتی و شیوایی به سه دسته ی گذشته، حال و آینده تقسیم می کنیم و زبان را نیز بر اساس این تقسیم بندی صرف می کنیم. می گوییم گذشته زمانی است که از دست رفته است، حال موقعیتی است که وجود دارد و آینده…

زمان حال و حال ِ زمان

وقتی که به هم دیگر می رسیم ، بعد از سلام ، می پرسیم :حال شما چطور است؟ ما هیچ وقت از همدیگر نمی پرسیم که : گذشته ی تان چطور است؟ یا حتی نمی گوییم که آینده ی شان چگونه است یا خواهد بود. پرسش ما از حال است و البته که مراد ما…

آن هفت روز پس از هفت سال

این یاد داشت ها در هفت سالگی غروب نشریه ی آفتاب نشر شده اند 2- یا با ما باش، یا بمیر تذکر: نشریه ی آفتاب هفت سال پیش در چنین روزهایی به بند کشیده شد. در سلسله مقالاتی تحت عنوان ” آن هفت روز پس از هفت سال” تلاش خواهم کرد تا بعضی از گفتنی…

سرنوشت شاعر

پرسش از نسبت شعر و شاعر، از یکسو پرسش از نسبت هنر و انسان است و از سوی دیگر تامل در چگونگی رابطه و نسبت بین دو موجود زنده است. شعر و شاعر، هر دو، دو اندام تازه وزنده اند که دور از یکدیگر و مستقل از هم زندگی می کنند اما این دوری و…

معشوقه ی شعر پست مدرن

” یک چپی این گونه شعر می خواند” نوشته ی شیوا و شیرینی است از شاعران جوان کشور، روح الامین امینی که اشارت های آشکاری به شعر پست مدرن دارد. اما شیرینی این نوشته گاهی تلخ می شود و زمانی نیز تلخی این نوشته ی شیرین تاریک و تنها می گردد. امینی در این نوشته…

از فراوانی ماه

نگاهی به ” از طنین رنگ” مجموعه‌ی شعر محمد بشیر رحیمی اگر قرار است شعر شربتی باشد که نه تنها کام بلکه جان ما را شیرین کند، در ” از طنین رنگ” این گونه شعرها را بسیار می‌توان یافت. در این مجموعه، واژه‌ها نه فقط برای نشان دادن خانه‌ی معنا، بلکه برای گشودن پنجره‌ای به…