سرنوشت ما را با جنگ رقم زده است

اگر نگاهی به دوره ی پیشا طالبان بیاندازیم به یاد خواهیم آورد که در آن دوره نیز جنگ داخلی شدیدی جریان داشت. ریشه ی این جنگ نیز عمدتا قومی بود. حکمتیار و ربانی هر کدام رهبران اقوام و گروههای دیگری را دور خود جمع کرده بودند و علیه یکدیگر می جنگیدند. طالبان با هدف پایان…

تشبیهات شرعی

در روزگار ما تشبیه سازی دینی ، یا استناد به مستندات دینی برای اثبات و یا رد یک حکم فرضی ، بیش از آنکه قابل تصور باشد فربه و چاق و کیلویی شده است. کسانی که مصدر فتوای شرعی را در دست دارند و صاحب منصب دین اند، بسیار آسان می بخشند و بسیار آسان…

استبداد دموکراتیک دینی

بله با شما موافقم، (استبداد دموکراتیک دینی) یک ترکیب پارادوکسیکال است در حالیکه برای تبیین تئوری های حکومتی، شفافیت زبانی امری است ضروری. با اینهمه ؛ این ترکیب متناقض در تاریخ سرزمین ما حضور واقعی یافته است. ریشه دارترین نظام حکومتی در افغانستان، استبداد است. به شکل ها و شیوه های متفاوت و حتی حاکمان…

آن هفت روز پس از هفت سال

این یاد داشت ها در هفت سالگی غروب نشریه ی آفتاب نوشته شده است. 1- آفتاب چگونه آفتاب شد چند هفته بعد از اینکه آقای کرزی رئیس اداره موقت شد من به افغانستان بازگشتم. این دومین سفرم به سرزمین مادری ام بود. چند ماه پس از کوتادی هفت ثور- که من تقریبا هشت ساله بودم-…

تاوان این خون تا قیامت ماند برما

در افغانستان سال‌های سال است که جنگ جریان دارد. سال‌هاست که ما علیه یک‌دیگر می‌جنگیم و به بهانه‌های مختلف، هم‌دیگر را می‌کشیم. سی یا چهل سال پیش را در نظر بگیرید. منظور زمان جنگ‌های داخلی است. هر جبهه و هر رهبر حزبی به انواع و اقسام آیه و حدیث مسلح بود و طرف مقابل خود…