فلسفه ی عکس

در این سخنرانی که برای دانشجویان دانشگاه کابل ایراد شده، دکتر مهدوی به شرح مفهوم عکس در فلسفه ی غرب پرداخته و تلاش کرده است تا درک تازه تری را از معنای عکس ارائه کند. البته عکس با تصویر و به ویژه تصویر شاعرانه متفاوت است اما این گفتگو می تواند مقدمه ای برای درک…

سرنوشت دشت

دشت شاید سرنوشتش این بوده، شاید تقدیرش را کوه‌های اطراف این‌گونه کوتاه و مختصر رقم زده باشد. دشت شاید دستش به خون کسی آلوده باشد که این‌گونه آرزوی زندگیِ آرام در گلویش گیر کرده است. شاید اصلا دشت دروازه‌ی بازی باشد که روزی کسی یادش رفته پشت سر خود ببندد. شاید حتا دشت دلش خواسته…

معنای سیاست

سیاست نوعی صدا کردن است. کسی را به نام خودش و به سمت خودش صدا کردن است. سیاست به جای همه و برای همه سروصدا کردن است. شاید به معنای آشتی کردن هم باشد. ما ناگزیریم که با هم آشتی کنیم، وگرنه روز و شب همه‌ی خلایق در بدخلقی و دشنام سر خواهد شد. سیاست…

از فراوانی ماه

نگاهی به ” از طنین رنگ” مجموعه‌ی شعر محمد بشیر رحیمی اگر قرار است شعر شربتی باشد که نه تنها کام بلکه جان ما را شیرین کند، در ” از طنین رنگ” این گونه شعرها را بسیار می‌توان یافت. در این مجموعه، واژه‌ها نه فقط برای نشان دادن خانه‌ی معنا، بلکه برای گشودن پنجره‌ای به…

تاوان این خون تا قیامت ماند برما

در افغانستان سال‌های سال است که جنگ جریان دارد. سال‌هاست که ما علیه یک‌دیگر می‌جنگیم و به بهانه‌های مختلف، هم‌دیگر را می‌کشیم. سی یا چهل سال پیش را در نظر بگیرید. منظور زمان جنگ‌های داخلی است. هر جبهه و هر رهبر حزبی به انواع و اقسام آیه و حدیث مسلح بود و طرف مقابل خود…