دکتر میرحسین مهدوی- معنای شعر در فلسفه ی هایدگر.

در این درسگفتارها، تلاش شده است تا دیدگاه هایدگر در مورد هنر و شعر مورد تامل و بحث قرار گرفته و نقش شعر در فهم جهان و درک هستی بررسی شود. زبان و به ویژه شعر از بنیان های اساسی فلسفه ی هایدگر به حساب می آید.

محل سخنرانی: خانه ی فرهنگ تورنتو