سخنرانی در خانه ی فرهنگ تورنتو بخش نخست در این سلسله سخنرانی، به تبین معنای شعر از منظر فلسفه و هستی شناسی هایدگر پرداخته شده است.