دکتر میرحسین مهدوی، معنای شعر در فلسفه ی هایدگر

در این درسگفتارها، تلاش شده است تا نظر هایدگر در مورد هنر و شعر مورد تامل و بحث قرار گرفته است.

زبان، شعر و هنر جزو نکات اساسی فلسفه ی هایدگر به حساب می آید.

محل سخنرانی: خانه ی فرهنگ تورنتو