از سلسله درسگفتارهای تهیه شده برای دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه کابل

در این مجموعه از سخنرانی ها به تعریف هنر از زاویه ی فلسفه و روان شناسی پرداخته شده است و کوشش شده است تا ریشه ی معنای هنر را از این دو زاویه بررسی نماید.