درسگفتارهای تهیه شده برای دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه کابل

در این درسگفتارها تلاش شده است که هنر از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.