سخنرانی دکتر میرحسین مهدوی، قسمت سوم. رابطه ی هنر و روان

روان و ذهن چه نسبتی با آفرینش هنرمندانه دارد؟

روان چگونه در هنر منعکس می شود؟