در این سلسله از گفتگوها که در تلویزیون جهانی امید 24 تهیه و نشر شده است به بحث و کنکاش روی شعر حضرت بیدل و جنبه ها و جوانب شعر او پرداخته شده است.

رابطه ی شعر بیدل و معنا یکی از اساسی ترین مسایل مرتبط به این حوزه است. آیا می توان معنای خاص و مشخصی برای اشعار بیدل در نظر گرفت؟ اگر چنین باشد مشکل ما با تئوری های متن و متن شناسی چه می شود؟ چطور می توان اشعار بیدل را خواند و چگونه این خوانش ها می تواند رابطه ی ما را با معنا یا معناهای ممکن هموار سازد؟

در این سلسله برنامه ها سعی شده است تا به این نگرانی ها پاسخ داده شود