و خواست تا که تو را از عسل شروع کند 

شکوه چشم تو را با غزل شروع کند 

خدا نخواست که آیات پاک چشم تو را 

غریب و یخزده با حرف ” ال” شروع کند 

به گوش های تو آویخت مهر در دری 

که حرف محعزه را در عمل شروع کند 

قرار بود  که از ابتدای قامت گل 

ظهور چشم تو را در ازل شروع کند 

شروع چشم تو شاید همیشگی بوده است 

حلاوتی که تو را لااقل شروع کند 

برای آنکه مشامش شکوهمند شود 

و با طلاوت قند و عسل شروع کند 

خدا به نام تو آغاز کرد صحبت خود 

تورا نوشت که ضرب المثل شروع کند 

برای خاطر دریا تو را نگهدارد 

 اگر که خواست مرا با اجل شروع کن